world

[wɜːld] [wɜːrld]

n. 地球,天下(the world);(尤指可能或确有生命存在的)星球,天体;(某地区、某类人及事物组成的)世界;人类社会,社会生活;(人们活动的)领域,界,圈子; 某领域的一切事物,自然界;人生,生活圈子,阅历; 人世,今生,来世;生活领域;尘世,世俗,世事(the world);社会地位;活的状态;大不相同;(尤指某人描述或想象的)地方,情景;(有某种特色的)地方,(某种生活的)世界;<非正式>大量,无数;一切,重要性(the world)

adj. (人物)举足轻重的,世界闻名的;所有国家的,世界(性)的;环球的

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-24 12:49:33 2023-03-24 13:19:13 2023-03-24 13:58:48 2023-03-24 13:50:00 2023-03-24 14:27:13 2023-03-24 14:07:53 2023-03-24 14:31:50 2023-03-24 12:45:24 2023-03-24 14:40:56 2023-03-24 13:10:28 2023-03-24 13:41:07 2023-03-24 13:58:56 2023-03-24 14:04:22 2023-03-24 12:56:48 2023-03-24 13:27:34 2023-03-24 12:58:21 2023-03-24 13:58:58 2023-03-24 13:52:33 2023-03-24 12:36:26 2023-03-24 14:53:52